Pristatymo taisyklės ir siuntų pervežimo taisyklės

Paskutinį kartą atnaujinta: 2024m. birželio 07

TERMINAI IR SĄLYGOS:

 

 1. BENDROSIOS SĄLYGOS

 

 

 1. UAB “Bolsta”paslaugų Terminai ir Sąlygos (toliau – Taisyklės) nustato bendrą UAB Bolsta tvarką www.norvegijosekspresas.lt  priklausančiame tinklalapyje, reikalavimus siuntų paruošimui ir paslaugų užsakymui, teikiamų paslaugų ribojimus gabenant siuntas Lietuvos Respublikos teritorijoje ir už jos ribų, atsakomybę, skundų ir pretenzijų nagrinėjimo ir žalos atlyginimo tvarką.
 2. Klientas užsakymus pateikia šiose Taisyklėse numatytais būdais.
 3. Prieš pateikdamas užsakymą Klientas patvirtina, kad susipažino su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

 

 1. SĄVOKOS

 

 1. Klientas– juridinis ar fizinis asmuo, kuris, nesudaręs atskiros rašytinės sutarties su Vežėju, naudojasi Vežėjo  Paslaugomis. Siuntos užsakymas, patvirtinimo gavimas, siuntos paėmimas, prilyginamas sutarčiai.
 2. Pakuotė– vienas vienetas (vokas, dėžė, rulonas ir pan.) tinkamai supakuotų, paženklintų (turintis unikalų numerį – brūkšninį kodą) daiktų.
 3. Siunta– vieno Siuntėjo vienam Gavėjui siunčiama viena ar kelios Pakuotės, aprašytos viename Siuntos perdavimo dokumente, įskaitant korespondencijos siuntas, pašto siuntinius, siuntas  bei Siuntų savitarnos terminalais (paštomatais) siunčiamas siuntas.
 4. Siuntėjas- juridinis arba fizinis asmuo, perduodantis vežti tinkamai paruoštą (supakuotą ir paženklintą) Siuntą jo nurodytam Gavėjui.
 5. Gavėjas– fizinis arba juridinis asmuo, kuris yra nurodytas ant Siuntos pakuotės bei Siuntos dokumente kaip asmuo, turintis teisę gauti vežamą Siuntą.
 6. Vežėjas– UAB “Bolsta”, kurie faktiškai vykdo Siuntų gabenimą, priimant Siuntas iš Siuntėjo ir įteikiant jas Gavėjui.
 7. Siuntos vertė– siunčiamų Siuntoje daiktų kaina, kuri nustatoma tik daiktų įsigijimą (ar gamybos kaštus) tiesiogiai pagrindžiančiais dokumentais.
 8. Draudžiami siųsti daiktai– daiktai, kurių gabenimas yra uždraustas pagal bent vienos iš valstybių, kurių teritorijoje teikiamos Tarpininko Paslaugos (t.y. išsiuntimo, tranzito ar paskirties punkto valstybės), teisę. Draudžiamų siųsti daiktų sąrašą žiūrėti punktą 29. Gabenti nepriimami ir draudžiami daiktai.

 

 

III. SIUNTĖJO ATSAKOMYBĖ

 

 1. Siuntėjas atsako už Siuntos turinį, tinkamą Siuntos ir Siuntos dokumentų paruošimą, tinkamą Siuntos supakavimą bei teisingą paženklinimą, tyčia ar dėl neatsargumo perduotą pristatymui Siuntą su Draudžiamais siųsti daiktais ir kitų Taisyklių nuostatų laikymąsi. Siuntėjas atlygina Vežėjui dėl šių reikalavimų nesilaikymo patirtą žalą bei papildomas išlaidas (teismo, sandėliavimo, sunaikinimo ir kitas išlaidas), nepriklausomai nuo to, kokioje šalyje jos atsirado.
 2. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės esant nenugalimos Force Majeure jėgos.
 3. Šalys įsipareigoja bendradarbiauti išieškant regreso tvarka bet kurios iš šių Šalių patirtus nuostolius iš kaltų trečiųjų asmenų (Siuntos Siuntėjo, Gavėjo, Kurjerio, kitų asmenų).
 4. Siuntėjas garantuoja, kad visos siuntos yra tinkamai supakuotos, paženklintos, ant pakuotės yra nurodyti tikslūs Siuntėjo ir gavėjo adresai, pašto indeksas, telefono numeriai. Esant netiksliam adresui ar telefono numeriui, siunta gali būti nepristatyta gavėjui ir grąžinta į Vežėjo sandėlį. Toks siuntos grąžinimas neatleidžia Siuntėjo nuo atsiskaitymo su Vežėjo pareigos.
 5. Siuntėjas garantuoja, jog siuntoje nėra draudžiamų siųsti daiktų.
 6. Siuntėjas atlygina ir sumoka Vežėjui visus muitų mokesčius.
 7. Vežant bet kokios rūšies gyvūną, siuntėjas įsipareigoja su gyvūnu pateikti visus tvarkingus gyvūno dokumentus, transportavimui reikalinga įrangą (narvelis, pavadėlis, antsnukis…). Nesant pilnai transportavimui paruoštos dokumentacijos bei įrangos komplektacijos, vežėjas neatsako už jokius iškilusius padarinius.

 

 

 1. VEŽĖJO ATSAKOMYBĖ

 

 1. Vežėjas atsako už siuntų neišsaugojimą (praradimą, trūkumą, sugadinimą), atsiradusį dėl Vežėjo kaltės, ir atlygina Siuntėjui padarytą žalą, vadovaudamasis LR įstatymais ir kitais teisės aktais.
 2. Vežėjas neatsako už perduotų daiktų trūkumą ar sugadinimą, jei jie buvo supakuoti ar paženklinti nesilaikant taisyklių reikalavimų.
 3. Vežėjas neatsako už valstybės institucijų konfliktą ar sulaikytą siuntą.
 4. Vežėjas neatsako už netiesioginius nuostolius, tokius kaip pelno praradimas, bei neturtinės žalos padarymą, įskaitant reputacijos pažeidimą, kiek tai leidžiama pagal taikytinus teisės aktus.
 5. Vežėjas neatsako ir neišmoka jokios kompensacijos, jeigu patiriama nuostolių dėl to, kad siunta prarandama arba pristatoma pavėluotai, dėl nuo Vežėjo nepriklausančių aplinkybių, tokių kaip: 1) teisėti arba neteisėti institucijų veiksmai arba neveikimas, dėl jų susidariusios transporto spūstys, eilės bei kitokios kliūtys siuntų ar krovinių pervežimui; 2) boikotai, streikai, nespartus darbas kaip streiko forma, gamybinių ar administracinių pastatų užėmimas bei darbo sustabdymas; 3) stichinės nelaimės: smarkios audros, pūgos, ciklonai, gausiai iškritęs sniegas, žemės drebėjimai, jūrų ir upių potvyniai, žaibai; 4) sprogimai, gaisrai, mašinų, gamybinių pastatų sunaikinimas; 5) muitinės ar kitų valstybės institucijų procedūros; 6) siuntėjo ar siuntos gavėjo veiksmai (neveikimas); 7) kitos LR teisės aktuose ir tarptautinėse sutartyse nurodytos aplinkybės, atleidžiančios nuo atsakomybės.

 

 1. MUITO MOKESČIAI

 

 1. Siuntėjas privalo užtikrinti, kad kartu su Siunta būtų pateikti visi duomenys ir dokumentai, reikalingi Importo ir Eksporto muitinės ir kitiems formalumams atlikti, jeigu Siunta yra siunčiama už Europos Sąjungos ribų.
 2. Išlaidas, susijusias su muitinės procedūromis (tarp jų ir mokesčius) turi sumokėti Klientas arba Kliento nurodymu Siuntos Gavėjas. Siuntos Gavėjui nesumokėjus papildomų išlaidų ar Papildomos kainos, jas privalo sumokėti Klientas.
 3. Klientas yra atsakingas už Siuntos gabenimo veiksmo (būsenos pokyčio) sekimą ir kilus nesklandumams privalo nedelsiant apie tai informuoti Vežėją.
 4. Siunčiant siuntą už Europos Sąjungos ribų yra taikomas 30Eur muitinės tarpininko mokestis siuntoms, kurių vertė viršija 1000Eur. Importuojant siuntą iš kitų, ne Europos Sąjungos, šalių į Lietuvą yra taikoma 100Eur mokestis visais atvejais. Muito importo mokesčiai yra perkeliami tiesiogiai gavėjui.

 

 

 1. DRAUDŽIAMI SIŲSTI DAIKTAI

 

 1. Už Siuntos turinį atsakingas Siuntėjas. Pateikdamas Vežėjui Siuntos užsakymą Klientas kartu patvirtina, kad Siuntoje nėra Draudžiamų siųsti daiktų. Vežėjas neprisiima atsakomybės už priimtas Draudžiamas siųsti siuntas.
 2. Gabenti nepriimami ir draudžiami daiktai:29.1) pavojingi kroviniai; 29.2) cheminiai kroviniai; 29.3) degios prekės: 29.4) šaunamieji ir kiti ginklai; 29.5) tabako gaminiai; 29.6) meno kūriniai; 29.7) juvelyriniai dirbiniai; 29.8) pinigai, apyvarčiosios priemonės ( įskaitant čekius, vekselius ir pan.); 29.9) taurieji metalai; 29.10) vynas, alus, spiritas ir bet kokie kiti alkoholiniai gėrimai; 29.11) greitai gendantys maisto produktai; 29.12) bet kokie kiti daiktai, kuriuos draudžia įvežti valstybės, į kurią siunta yra gabenama arba per kurią pervažiuoja tranzitu, nacionaliniai teisės aktai, įskaitant teisės aktus, priimtus vyriausybės ar bet kurios kitos valdžios instancijos.
 3. Nesupakuotos ar netinkamai supakuotos siuntos, taip pat nestandartinės siuntos, kurių gabenimo Klientas iš anksto nesuderino su Vežėju, traktuojamos kaip Draudžiami siųsti daiktai.
 4. Vežėjas turi teisę bet kada sustabdyti Siuntos gabenimą ir patikrinti Siuntos turinį, jeigu yra pagrįstų įtarimų, kad Vežėjui perduotoje Siuntoje yra Draudžiamų siųsti daiktų, Siunta gali kelti pavojų žmonių saugumui ir/ar sveikatai, sukelti žalą Vežėjui, aplinkai, ar tretiesiems asmenims. Tokiu atveju Vežėjas turi teisę imtis visų būtinų saugumo priemonių, įskaitant kompetentingų valstybės institucijų informavimą, Siuntos sunaikinimą Kliento sąskaita ar pan.
 5. Klientas privalo atlyginti Vežėjui dėl Draudžiamų siųsti daiktų gabenimo turėtas išlaidas bei patirtus nuostolius.
 6. Vežėjas aktų nustatyta tvarka turi teisę perduoti Lietuvos Respublikos teisėsaugos ar muitinės institucijoms, jų reikalavimu, sulaikomas ar konfiskuojamas Siuntas. Už sulaikytų ir konfiskuotų Siuntų turinį atsako Siuntėjas.
 7. Siunta, kurioje buvo rasta draudžiamų vežti daiktų, grąžinama į Vežėjo būstinę, iš kurios siuntą privalės atsiimti Siuntėjas savo sąskaita prieš tai susimokėjęs mokestį už siuntos vežimą, jam skirtą baudą už draudžiamų vežti daiktų radimą jo siuntoje ir atlyginęs visus kitus Vežėjo bei trečiųjų asmenų dėl tokio pažeidimo patirtus nuostolius ( siunta Vežėjo būstinėje sulaikoma tol, kol bus patenkinti reikalavimai). Siunta, kurioje buvo rasta draudžiamų vežti daiktų, nebus transportuojama, o dėl tokio pažeidimo ( t.y. dėl draudžiamų vežti daiktų radimo siuntoje ) Siuntėjas privalės sumokėti Vežėjui toliau nurodyto dydžio baudas. Siuntėjas, patvirtindamas šią Sutartį, patvirtina, jog jam yra žinoma, kad dėl draudžiamų vežti daiktų gabenimo Vežėjui gali būti paskirtos baudos, ir dėl to sutinka, kad dėl draudžiamų vežti daiktų radimo Siuntėjo perduotoje siuntoje Siuntėjui būtų pritaikytos toliau nurodytos baudos, kurių dydis yra protingas, sąžiningas ir pagrįstas, atsižvelgus į Vežėjui atitinkamų valstybės institucijų galimų paskirti baudų dydžius.

         

Siuntoje radus cigarečių gaminių, taikoma 100 EUR bauda už kiekvienus rastus 200 vnt. cigarečių ( radus mažesnį kiekį – 100 EUR )

Siuntoje radus tabako gaminių, taikoma 100 EUR bauda už kiekvienus rastus 200 g tabako gaminių ( radus mažesnį kiekį – 100 EUR )

Siuntoje radus alkoholinių gėrimų, taikomas 100 EUR bauda už kiekvieną rastą alkoholinio gėrimo vienetą.

Siuntoje radus kitų nei anksčiau nurodytų draudžiamų vežti daiktų, taikomas 300 EUR bauda už kiekvieną rastą draudžiamą vežti daiktą.

 

 

VII. SIUNTOS PATIKRA

 

 1. Vežėjas turi teisę patikrinti perduodamą siuntą tam, kad įsitikintų, jog siuntoje nėra draudžiamų vežti daiktų.
 2. Vežėjas radęs draudžiamus vežti daiktus turi teisę konfiskuoti draudžiamus daiktus.
 3. Vežėjas turi teisę reikalauti tiesioginių ir netiesioginių nuostolių atlyginimo, jeigu šie atsirado dėl draudžiamų vežti daiktų.
 4. Siuntėjas, patvirtina, kad jo perduota ir perdavimo metu nepatikrinta siunta būtų patikrinta bet kuriuo metu, pačiam Siuntėjui šiame patikrinime nedalyvaujant, su sąlyga, kad tokiame patikrinime dalyvaus ne mažiau kaip du Vežėjo darbuotojai.

 

VIII. PRETENZIJOS

 

 1. Klientas turi teisę pateikti pretenziją dėl Siuntos sugadinimo ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Siuntos gavimo dienos, pretenziją dėl Siuntos praradimo – ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Siuntos išsiuntimo dienos, pretenziją dėl netinkamos Paslaugų kokybės – ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo užsakymo pateikimo.
 2. Jei per 26 punkte nurodytą terminą pretenzija nepateikiama, laikoma, kad Siuntos pristatytos tinkamai, o užsakymas buvo įvykdytas visiškai ir kokybiškai.
 3. Pretenzija turi būti teikiama el.paštu [email protected]
 4. Pretenzijoje turi būti pateikiami tokie duomenys: (a) Pretenzijos surašymo vieta ir data; (b) Pretenzijos tekstas, kuriame apibūdinama pretenzijos esmė ir nurodoma Siuntos paėmimo ir pristatymo data, Siuntos turinys, Siuntos numeris.
 5. Prie pretenzijos turi būti pridėta: (a) Siuntos užsakymo kopija; (b) Prekių įsigijimo sąskaita (kad būtų galima įrodyti Siuntos vertę).
 6. Sugadinta Siunta, joje buvę daiktai, kartu su visa Siuntos pakuote laikomi tol, kol pretenzija bus išspręsta.
 7. Vežėjas įsipareigoja išnagrinėti Kliento pateiktą pretenziją ir pateikti Klientui atsakymą rekvizituose nurodytu Kliento el.pašto adresu ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo pretenzijos gavimo dienos.
 8. Pretenzijos, pareikštos pasibaigus 26 punkte nustatytam terminui nenagrinėjamos.

 

VIIII. TAISYKLIŲ KEITIMAS

 

 1. Taisyklės atnaujinamos pagal poreikį. Naujausią galiojančių Taisyklių versiją, informaciją apie naujas teikiamas paslaugas bei kitą informaciją Tarpininkas skelbia tinklalapyje www.norvegijosekspresas.lt
 2. Pasikeitus šiose Taisyklėse nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos tų teisės aktų nuostatos.